Water management

(Tiếng Việt bên dưới)

The Dutch have earned a worldwide reputation when it comes to water. Whatever the challenge – water quality, water security, water safety or water-related infrastructure – the Netherlands has excelled in overcoming it, using knowledge and innovation. As Vietnam and the Netherlands are both delta countries, they can learn a lot from each other. The Mekong Delta Plan is a leading example of intensive cooperation between various partners working on challenges involving water and climate change. It presents a vision for the long-term sustainable socio-economic development of the Mekong Delta. On a practical level, the Netherlands has been active in developing sustainable water production and supply systems, as well as methods of collecting, treating and reintroducing “used” water. Now that Vietnam has become a middle-income country, the nature of that cooperation is moving toward private sector engagement. Dutch companies, with their expertise and consultancy competencies, have supported a number of Vietnam’s regions through projects such as Vitens Evides, Witteveen+Bos and Royal Haskoning DHV.

Xét đến những lĩnh vực liên quan tới nước, Hà Lan đã đạt được tên tuổi toàn cầu. Dù là những thách thức liên quan tới chất lượng nước, an ninh, an toàn nguồn nước, hoặc những hệ thống hạ tầng nước – con người Hà Lan đều thành công trong việc vượt qua các khó khăn, và dẫn đầu trong những lĩnh vực này, vận dụng những kiến thức và sự sáng tạo. Hà Lan và Việt Nam đều là các quốc gia biển và có nhiều điều có thể học hỏi và chia sẻ cho nhau. Kế hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ điển hình về hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia cùng các tổ chức để đối mặt với các thách thức về nước và biến đổi khí hậu. Kế hoạch tạo ra một tầm nhìn cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững và dài hạn cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ở cấp độ thực tế, Hà lan là quốc gia luôn chú trọng phát triển các hệ thống nguồn cung và sản xuất nguồn nước bền vững, cũng như các phương pháp thu thập, xử lý và tái tạo nước đã qua sử dụng. Hiện nay khi Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đang tiến tới hướng gắn kết cam kết của khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp Hà Lan, chẳng hạn như, Vitens Evides, Witteveen+Bos and Royal Haskoning DHV, với những kỹ thuật và công nghệ cao, cùng các giải pháp tư vấn hiệu quả, đã giúp rất nhiều địa phương của Việt Nam thông qua các dự án khác nhau.

Projects: