Smart cities

(Tiếng Việt bên dưới)

Smart City initiative is currently a widely applied theme in the Netherlands, aiming at sustainable urban development. A smart city is a whole city, embraced by communication and information technology for everything happening within the city is managed to efficiency: transportation systems, water and power supply, schools, hospitals etc. This concept has proved pivotal in safeguarding the sustainable development of the Dutch delta. It has also provided a stable base for the integral solutions that keep the Dutch sustainable urban delta a wealthy, lively place to live. This has led promising results as the Brainport Eindhoven region has been chosen as the smartest region in the world. Although Vietnam will need to confront a number of challenges, opportunities are also co-existent, which would improve the country’s economic efficiency and the quality of life. Cooperation between the cities of Amsterdam and Hanoi and Eindhoven and Binh Duong are examples of how the two countries can harness their potentials.

Đô thị thông minh là một sáng kiến đang được ứng dụng rộng rãi tại Hà Lan nhằm hướng đến phát triển đô thị bền vững. Một đô thị thông minh vận dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin để quản lý và vận hành: từ hệ thống giao thông, hệ thống điện và nước, trường học, bệnh viện, v.v. Sáng kiến này đã chứng minh hiệu quả trong phát triển bền vững của các vùng đồng bằng Hà Lan, đồng thời cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho các giải pháp giúp cho các đô thị Hà Lan luôn thịnh vượng, sống động. Với Việt Nam, mặc dù còn cần phải đối mặt với rất nhiều thách thức, cơ hội để chuyển đổi các khu vực đô thị thành đô thị thông minh vẫn luôn song hành. Từ đó, hiệu quả kinh tế và chất lượng cuộc sống được nâng cao. Hợp tác giữa thủ đô Amsterdam và thủ đô Hà Nội, giữa thành phố Eindhoven và Bình Dương là những ví dụ về cách hai quốc gia chúng ta có thể giúp đỡ nhau khai thác tiềm năng của mỗi nước.

Projects: