High tech

(Tiếng Việt bên dưới)

The Netherlands’ centuries-old tradition of creativity, pragmatism, entrepreneurship, openness and collaboration forms a perfect fit for the high-tech systems and materials (HTSM) sector. The Dutch high tech sector’s motto is “high value, high mix and high complexity”. It focuses on niche markets, usually with small batch sizes, and differentiates itself from others with its technological excellence. The high tech sector in Vietnam is growing quickly, with many well-known tech companies opening offices there.

Những phẩm chất truyền thống qua hàng thế kỷ của Hà Lan như tinh thần sáng tạo, tính thực tế, tinh thần doanh nhân, sự cởi mở và tinh thần hợp tác đã tạo thành bước chuẩn bị hoàn hảo cho việc phát triển ngành nguyên liệu và hệ thống công nghệ cao (HTSM) của Hà Lan. Phương châm ngành công nghệ cao của chúng tôi là “giá trị cao, độ phức tạp cao và sự kết hợp cao”. Lĩnh vực này của chúng tôi tập trung vào những thị trường ngách, thường là với quy mô nhỏ, và tạo ra sự khác biệt nhờ các giải pháp công nghệ. Lĩnh vực công nghệ cao ở Việt Nam cũng đang ở giai đoạn phát triển nhanh, với rất nhiều các doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng thế giới đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Projects: