Energy

(Tiếng Việt bên dưới)

The energy sector contributes substantially to the Netherlands’ national income, exports and employment. The Netherlands has embraced a courageous vision – it will be using a sustainable, reliable, affordable energy system by 2050. Vietnam’s government is implementing measures to diversify energy resources and prioritize renewable energy, liquefied natural gas and atomic power in order to meet the country’s growing energy demand. Dutch companies boasting high technology, experience and prestige in oil and gas, liquefied natural gas and renewable energy, such as Royal Dutch Shell and Royal HaskoningDHV, have expanded their operations in Vietnam, a market with large oil and gas reserves, and increasing energy demand.


Ngành năng lượng góp phần đáng kể vào tổng thu nhập quốc nội của Hà Lan, xuất khẩu cũng như tạo ra công ăn việc làm. Hà Lan đã hướng tới tầm nhìn rất tham vọng – sử dụng hệ thống năng lượng bền vững, đáng tin cậy và hợp chi phí vào năm 2050. Về phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang triển khai các biện pháp để đa dạng hoá các nguồn năng lượng và ưu tiên năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên hoá lỏng, và năng lượng hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng của Việt Nam. Các doanh nghiệp Hà Lan với danh tiếng, kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực dầu mỏ và khí ga, khí thiên nhiên hoá lỏng và các năng lượng tái tạo, như Royal Dutch Shell and Royal HaskoningDHV đã mở rộng hoạt động của họ tại Việt Nam – một thị trường với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn, và nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng.

Projects: