Agriculture

(Tiếng Việt bên dưới)

Vietnam and the Netherlands are both global players in agriculture. Rice paddies are for Vietnam what cows and meadows are for the Netherlands – not just symbols, but assets of economic prosperity. With a growing population and strong demand for sustainable, efficient agriculture, the world needs new methods of production and consumption. Its consistent innovation has made the Netherlands the second biggest agricultural exporter in the world. Greenhouses, high-yielding seeds, and optimizing water and energy resources are but a few examples. Vietnam and the Netherlands both aim to increase their output in a sustainable way. The presence of renowned agrifood companies such as Unilever, Heineken, FrieslandCampina (Dutch Lady) and De Heus has made Dutch brands well-known to Vietnamese and brought modern technology to Vietnam. These exchanges have helped increase output, made supply chains more efficient, and improved Vietnamese and global food security.

Việt Nam và Hà Lan đều là hai quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp. Hình ảnh những cánh đồng lúa Việt Nam cũng như những đồng cỏ và những đàn bò ở Hà Lan – không chỉ là những biểu tượng của nền nông nghiệp hai quốc gia, mà chính là những nhân tố tạo ra sự tăng trưởng về kinh tế cho hai quốc gia. Với dân số ngày càng tăng và nhu cầu lớn về nông nghiệp bền vững và hiệu quả, thế giới đang cần những phương thức sản xuất và tiêu thụ mới. Những giải pháp sáng tạo không ngừng đã giúp Hà Lan trở thành nhà xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp lớn thứ hai trên thế giới. Nhà kính nông nghiệp, những siêu hạt giống, cũng như tối đa hoá nguồn nước và năng lượng trong nông nghiệp chỉ là một trong số các ví dụ của Hà Lan. Cả Việt Nam và Hà Lan đều hướng tới gia tăng sản lượng và hiệu quả ngành nông nghiệp một cách bền vững. Sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp-nông phẩm như Unilever, Heineken, FrieslandCampina (Dutch Lady) and De Heus không chỉ đem các thương hiệu Hà Lan đến gần người Việt mà còn giúp chuyển giao các công nghệ hiện đại tới Việt Nam. Những sự trao đổi này đã giúp gia tăng sản lượng, giúp chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và cải thiện an ninh lương thực Việt Nam và toàn cầu.

Projects: