Sustainability in the maritime sector highlighted in a DBAV/Tomorrow is Green seminar in Hai Phong

Over 50 stakeholders in Hai Phong have been connected on the topic of sustainability in the maritime sector. Best practices of Dutch and Vietnamese private sector show that much has already been achieved and that hands-on solutions are available. Stakeholders from the international and Vietnamese private sector, government representatives and knowledge institutions shared views and[…]

Xây dựng ngành hàng hải bền vững là chủ đề chính trong Hội Thảo Ngày Mai Xanh/Hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) tại Hải Phòng

Đại biểu của hơn 50 doanh nghiệp đã có cơ hội kết nối và trao đổi thông tin về phát triển bền vững trong ngành hàng hải. Kinh nghiệm chia sẻ từ các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã cho thấy bước tiến rõ rệt và những giải pháp thiết thực cho quá[…]